top of page

בסופו של דבר, הכי פשוט וקצר זה לסמן לפי החוק!

אז שווה תמיד מהתחלה לסמן כך כל מוצר.

סימון מוצרים ורגולציה

החוק במדינת ישראל מחייב את כל העוסקים במזון, לרבות רשתות שיווק, לעמוד בדרישות רבות המפורטות במסגרת תקנות ותקנים שונים.
ניסיוננו העשיר במשרד הבריאות וסיוע לעשרות בעלי עסקים (כולל קונצרנים גדולים ויצרנים קטנים) מבסס אותנו כבכירות בתחום. אנו נותנות שירותי תמיכה וייעוץ בנושאים הקשורים לחקיקה במזון, יישום החקיקה הלכה למעשה, ייעוץ שוטף ומענה טלפוני זמין בפניות הקשורות ליישום דרישות החוק, בניית מדריכי סימון, בדיקת תוויות, התאמת מערכות ניהול מפעליות לדרישות החוק, חוות דעת מקצועיות.

 

שירותינו בתחום של סימון מוצרים ורגולציה כוללים שירותים פרויקטאליים/תקופתיים/שנתיים, עפ"י צרכי הלקוח ובהתאמה לתקציבו:

סימון מוצרים - תוויות:

היבטים סורקת את התוויות, בודקת את התאמתן לדרישות החוק בישראל ולמפרט המוצר. היבטים מנחה את הלקוח כיצד לתקן את הליקויים בסימון עד לקבלת תווית סופית מאושרת.

 

בנושא חשוב זה עומדות לרשותכם מספר אפשרויות לבדיקת סימון:

  • בדיקת טקסט לתווית

  • בדיקת תווית מעוצבת

  • הכנת טקסט לתווית

ייעוץ ברגולציה עפ"י דרישה ועפ"י הצורך:

לעיתים אין צורך בליווי צמוד של מנהל רגולציה אלא בתמיכה בנושאים ספציפיים מעת לעת. היבטים מספקת עזרה מרחוק וייעוץ בנושאים שונים ברגולציה של מזון בארץ ומענה לשאלות ספציפיות המטרידות את הלקוח. כמו כן היבטים מעניקה שירות של עדכונים שוטפים ברגולציה של מזון בארץ כך שהלקוח יישאר מעודכן ועם היד של הדופק.

תהליכי בטיחות ואיכות מוצר:

היבטים מרכזת את המידע הקיים אצל הלקוח הרלוונטי לבטיחות ואיכות המוצר ו/או חומרי הגלם, בודקת התאמתו לדרישות החוק ומסייעת בתיקון הליקויים עד לקבלת מפרט מוצר/חומר גלם שלם או בבניית מפרט מתחילתו ועד סופו. לאחר השלמת המפרט היבטים מסייעת בבניית תוכניות דיגום הנחוצות לאימות איכות ובטיחות המוצר.

לצורך כך אנו מתבססים על: 

  • תקנים ישראליים ובינלאומיים

  • תקנות, נהלים והנחיות.

  • ניתוח תוצאות בדיקות מעבדה.

חוות דעת + ייעוץ לעורכי דין:

היבטים נותנת חוות דעת מקצועיות (ולא משפטיות) בנושאים שונים בהם נדרשת הבהרה של החוק. כמו כן ניתן סיוע מאחורי הקלעים בסוגיות העולות בתביעות ייצוגיות המצריכות מצד אחד הבנה של החוק ומצד שני ידע טכנולוגי.

 

למידע נוסף בנושאי רגולציה בארץ ובעולם:

 

משרד הבריאות- שירות המזון הארצי

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Pages/default.aspx

 

מכון התקנים

https://portal.sii.org.il/heb/standardization/

 

המכון לבקרה ואיכות

http://www.iqc.co.il/

 

משרד הכלכלה

http://www.economy.gov.il/Pages/default.aspx

 

משרד החקלאות

http://www.moag.gov.il/agri

 

WHO/FAO  

http://www.fao.org/home/en/

http://www.who.int/en/

http://www.efsa.europa.eu/

 

EUR-LEX

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

FDA/USDA  

http://www.fda.gov/

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome

 

קודקס:

http://www.codexalimentarius.org/

 

bottom of page